Skip to main content

Det första världskriget och Karlfeldts diktning


nummer: 11

Utgivningsår: 1980

Så här introducerades boken:

"Karlfeldts krigsdikter"
Thord Palmlund, chef för Invandrarverket och tidigare verksam med internationellt utredningsarbete inom SIDA och U.D., studerade en gång litteraturhistoria. 1963 lade han fram en licentiatavhandling om första världskriget i svensk litteratur. Ett avsnitt behandlade Karlfledts diktning. Det publiceras här.

Palmlunds undersökning rör framför allt den av Karlfeldts diktsamlingar, som ägnats minst intresse hitintills: "Flora och Bellona" från 1918.

Palmlund följer skaldens reaktioner genom krigsåren. Kriget födde en oro och disharmoni, påpekar han, en förskjutning i världsbilden om man så vill, som först ledde till lyrisk sterilitet, sedan till ett behov av poetisk förnyelse, bl.a. under tryck av metafysiska problem, och slutligen till aktivitet och verklighetsförsoning, sinnesstabilitet och en "uttöjning av erfarenhetens gränser, en vidgning av fantasins kapacitet och samtidigt ett berikande av de poetiska uttrycksmedlen". Långt ifrån den en gång hävdade beskyllningen, att Karlfeldt vänt sig bort från samtidens plågor och sökt lä i en förgången idyllvärld, röjer Palmlunds undersökning skaldens engagemang i tidens tragik.

Innehållsförteckning:

Sida
7            Förord
9            Inledning
15          1 Ansatser till ett nationellt perspektiv i Karlfeldts verk
21          2 Humanitär krigssyn och neutralitet
26          3 Karlfeldts livsåskådning inför världskriget
50          4 Fyra krigsdikter i sina sammanhang
78          5 Världskriget och idyllerna
104        6 försoning med verkligheten
123        7 Antiteser och syntes
139        Noter
142        Citerad litteratur

Skriven av
Palmlund, Thord