Skip to main content

I susande hymner går Flora


nummer: 10

Utgivningsår: 1979

Så här introducerades boken:

"Mycket i Karlfeldts lyrik blir förborgat

om man ej förstår de växtmotiv, som däri finnas inflätade", skrev Torsten Fogelqvist 1940 i sin stora biografi över skalden. Fogelqvist kunde åberopa Uppsalabiologen Thorsten Thunman, som redan då i en uppsats gjort en första axplockning i Karlfeldts flora för att påvisa den rika symbolik, som är förknippad med den stora mängd växter, som förekommer i Karlfeldts diktning.

Ingen svensk diktare har vare sig förr eller senare varit så nära förtrogen med blomstervärlden som Karlfeldt, menade Fogelqvist. Thorsten Thunman  ger de konkreta beläggen: hans förteckning i boken upptar omkring 280 namn, och dessa namn "är inga lösa prydnader, inga snittblommor, utan spirar i diktens grogrund. Det krävs ofta ett botaniskt kunnande, för att man skall förstå dem. Något väsentligt kan bli förborgat för den läsare, som inte har tillräcklig insikt i det som rör växterna och deras liv".

Trogen sin kärlek till Karlfeldts verk och ständigt fördjupande sitt vetande har Thorsten Thunman i denna bok lagt fram en rad resultat av sina forskningar.

Thorsten Thunmans bok ingår i Karlfeldt-samfundets skriftserie och är granskad av samfundets skriftkommitté. Bokens trevnad förhöjes ytterligare av utsökta färgbilder av några av de mest karakteristiska blomstren i Karlfeldts flora; fotograf: apotekare Stig Ekström.

Innehållsförteckning:

Sida
5          Förord
7          Inledning
11        1 Karlfeldt och Linne´. Blommornas kärlek
28        2 Stormhatt och tiggarranunkel. Svårtolkade växtmotiv
37        3 Saffransbjörkar och rönnar i Pungmakarbo. Trädmotiven
45        4 Oxelfiol och furorkester. Trädens stämmor
51        5 Purpurnäva och solvända. Växtmotiv i landskapsskildringarna
57        6 Dofternas patron. Blomdofterna
62        7 Gubbaskägg och hjärtstilla. Krydd- och läkeväxter
69        8 Som en snödroppe upprunnen. Liknelser mellan människor och växter
75        9 Mandelblom och nattyxne. Kärleksväxter och naturmystik
80        10 Ängen, en mognande blondin. Nattvulna skogar. Naturmiljöer
87        11 Skogens gröna majrock och lundarnas blekande trasor. Årstidsväxlingarna
103      12 Från Adonis till ögontröst. Spridda växtmotiv
111      13 Karlfeldts florilegium. Förteckning över växtnamnen i Karlfeldts diktning

Skriven av
Thunman, Torsten