Skip to main content

Karlfeldt
samfundet skall...

 • vara ett aktivt forum för Karlfeldtintresserade

 • vara en mötesplats för att i ord och ton uppleva vad Karlfeldt uträttat

 • stödja forskning om och kring Erik Axel Karlfeldt

 • ge nya generationer en möjlighet att upptäcka Erik Axel Karlfeldt och hans diktning

Karlfeldtsamfundet bildades 1966 för att stimulera intresset för Erik Axel Karlfeldts diktning och bidra till ökad kunskap om hans liv och verk. I dagsläget har samfundet drygt 500 medlemmar och är därmed ett av de större och mest aktiva litterära sällskapen.

Bra att veta

Medlemsavgift

Medlemsavgiften på 240 kr/år (familjemedlem 120 kr/år) samt 120 kr/år för student under 30 år betalas till samfundets plusgiro 67 96 73-4 eller Swish 12345 72541. Glöm inte att ange avsändare!

Medlemsbok / Årsutgåva

Ett av samfundets viktigaste medel för att nå sitt syfte är den årliga medlemsboken/årsutgåvan, som ger kvalificerade bidrag till kunskapen om Karlfeldts liv och diktning. Medlemsboken/årsutgåvan ingår i medlemsavgiften och utkommer vanligen i slutet av kalenderåret.

Karlfeldtpriset

Karlfeldtpriset en prestigefylld utmärkelse och belöning som normalt utdelas vart tredje år. För prisinnehavare och prismotivering

Ungdomens Karlfeldtpris

Är en tävling för ungdomar om bästa uppsats om Erik Axel Karlfeldt. 

Års- Sommar & Vintermöten

Karlfeldtsamfundet arrangerar sammankomster för medlemmarna ett par gånger per år. Års- och Sommarmötet hålls en helg i juli/augusti. Mötesplatsen växlar från år till år. Det har blivit tradition att varannat år förlägga Års-/Sommarmötet till en plats i Dalarna och vartannat år till en plats utanför Dalarna med anknytning till Karlfeldt. I januari/februari hålls ett Vintermöte, normalt i Stockholm, med föredrag, diskussioner, recitation och musik. 

Hemsidan

Karlfeldtsamfundets hemsida innehåller information om både Erik Axel Karlfeldt och Karlfeldtsamfundet. Hemsidan speglar både det aktuella och historia och har vuxit till ett minibibliotek kring karlfeldtiana, med många artiklar kring Karlfeldts diktning och liv. 

Styrelsen

Karlfeldtsamfundets styrelse efter årsmötet 2023

Johan Tysk, ordförande


 • Johan Tysk
  Ordförande
 • Anita Hård af Segerstad
  Vice ordförande och sekreterare
 • Anders Back
  Kassaförvaltare
 • Yngve Lennerstrand
  Klubbmästare
 • Ola Nordenfors
  Ledamot
 • Anna Nordlund
  Ledamot
 • Johannes Rudberg
  Ledamot
 • Gunilla Stenman Jacobson
  Ledamot
 • Christer Rosenqvist
  Adjungerad av Karlfeldtföreningen i Folkare
 • Ordförande
  Johan Tysk
 • Vise ordförande och sekreterare
  Anita Hård af Segerstad
 • Kassaförvaltare
  Anders Back
 • Klubbmästare
  Yngve Lennerstrand
 • Ledamot
  Ola Nordenfors
 • Ledamot
  Anna Nordlund
 • Ledamot
  Johannes Rudberg
 • Ledamot
  Gunilla Stenman Jacobson
 • Adjungerad av Karlfeldtföreningen i Folkare
  Christer Rosenqvist

Karlfeldtsamfundets första styrelse

Karlfeldtsamfundet konstituerades i januari 1966. Den första styrelsen utgjordes av:

 • Redaktör Anders Yngve Pers, Västerås, ordförande
 • Professor H.S. Nyberg, Uppsala, förste vice ordförande
 • Professor Gunnar Tideström, Uppsala, andre vice ordförande
 • Landstingsantikvarie Björn Hallerdt, Falun, sekreterare
 • Folkskollärare Per Johannes, Uppsala, vice sekreterare
 • Bankdirektör Georg Jonsson, Falun, skattmästare
 • Folkskollärare Olle Björkman, Folkärna
 • Professor Karl-Ivar Hildeman, Bromma
 • Kapten Folke Karlfeldt, Nora stad
 • Personalintendent Yngve Nyquist, Grangärde
 • Kommunalfullmäktigeordföranden Erik Tirus, Tällberg och
 • Riksbibliotekarie Uno Willers, Stockholm

Karlfeldtsamfundets tidigare ordföranden

 • 1966-1977    Anders Yngve Pers
 • 1977-1984    Gunnar Thyresson
 • 1984-1991    Karl-Ivar Hildeman
 • 1991-1998    Lars-Erik Linnarsson
 • 1998-2001    Gösta Berglund
 • 2001-2008    Christer Åsberg
 • 2008-2018    Claes-Bertil Ytterberg
 • 2018-2023    Odd Zschiedrich

Stadgar

§ 1

Karlfeldtsamfundet har till syfte att vidmakthålla och stimulera intresset för Erik Axel Karlfeldts diktning och bidra till ökad kunskap om hans verk och liv. Samfundet anordnar bl a årliga sammankomster, varav en ordinarie som är årsmöte, samt stöder utgivandet av publikationer av och om Erik Axel Karlfeldt.

§ 2

Medlem av samfundet är enskild person, institution eller sammanslutning, som erlagt av samfundet på årsmöte beslutad medlemsavgift. Medlem kan vara årligen betalande eller ständig medlem. Ständigt medlemskap kan endast vinnas av enskild person och erlägges genom erläggandet av ett engångsbelopp av tio gånger årsavgiften. Person som tillhör fullbetalande medlems hushåll kan erlägga halv årsavgift. Sådan person erhåller dock icke samfundets publikationer. Styrelsen äger rätt att kalla hedersledamöter.

§ 3

Samfundets verksamhet leds av en styrelse, bestående av en ordförande samt lägst sex och högst tio ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet för ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för en mandattid av två år och så att halva antalet utses vartannat år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt de övriga befattningshavare den anser lämpligt. Inom styrelsen skall finnas ett arbetsutskott på högst fem personer, bland dem ordföranden, sekreteraren och kassaförvaltaren. Styrelsen utser också en skriftkommitté av vars ledamöter en skall vara sammankallande. Vid årsmötet utses en valberedning på tre ledamöter, varav en sammankallande. Ledamöterna utses såvitt möjligt för tre år och så att en ledamot väljes årligen.

§ 4

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst tre ledamöter. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna, därav en ordförande, är närvarande och eniga om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av fungerande ordföranden. Vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden skall föras protokoll över beslut i de ärenden som förekommer.

§ 5

Samfundets firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 6

Samfundets räkenskaper, vilka skall föras per kalenderår och vara färdigställda senast den 1 mars påföljande år, granskas av två revisorer, vilka jämte ersättare, väljs för ett år vid årsmöte.

§ 7

Samfundets sammankomster sker på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall utsändas minst en månad i förväg. Detsamma skall gälla kallelse till annan sammankomst där fråga enligt paragraf 9 eller 10 skall behandlas. Med kallelse till årsmöte skall följa bokslut över samfundets räkenskaper och styrelsens verksamhetsberättelse.

§ 8

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
 2. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
 7. Behandling av förslag som väckts av medlem och som minst fjorton dagar före sammanträdet skriftligen tillställts styrelsen.
 8. Beslut om styrelsens storlek samt val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
 9. Val av revisorer jämte ersättare.
 10. Val av valberedning.
 11. Fastställande av årsavgift.

§ 9

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av samfundet vid två på varandra följande sammankomster, varav den första skall vara årsmöte.

§ 10

Beslut om samfundets upplösning och dispositionen av dess egendom skall fattas vid två på varandra följande sammankomster, varav en årsmöte, med minst två månaders mellanrum, varv minst tre fjärdedelar av de närvarande skall vara ense om beslutet. Om samfundet upplöses skall dess handlingar och tillgångar överlämnas till Kungl. Biblioteket i Stockholm eller till annan institution eller sammanslutning med syfte besläktat med samfundets. Rätt att besluta i denna fråga kan av samfundet delegeras till den vid beslut om upplösning sittande styrelsen.

§ 11

Karlfeldtsamfundets stadgar antogs första gången vid konstituerande sammankomst med samfundet i Falun den 17 januari 1966. De har tidigare reviderats genom beslut den 15 augusti 1987 och 27 januari 1988 och har i föreliggande form antagits vid samfundets årsmöte i Vadstena den 29 juli 1995 samt vid föreningsmöte i Stockholm den 10 februari 1996.