Stadgar

§ 1
Karlfeldtsamfundet har till syfte att vidmakthålla och stimulera intresset för Erik Axel Karlfeldts diktning och bidra till ökad kunskap om hans verk och liv.
Samfundet anordnar bl a årliga sammankomster, varav en ordinarie som är årsmöte, samt stöder utgivandet av publikationer av och om Erik Axel Karlfeldt.

§ 2
Medlem av samfundet är enskild person, institution eller sammanslutning, som erlagt av samfundet på årsmöte beslutad medlemsavgift. Medlem kan vara årligen betalande eller ständig medlem. Ständigt medlemskap kan endast vinnas av enskild person och erlägges genom erläggandet av ett engångsbelopp av tio gånger årsavgiften. Person som tillhör fullbetalande medlems hushåll kan erlägga halv årsavgift. Sådan person erhåller dock icke samfundets publikationer. Styrelsen äger rätt att kalla hedersledamöter.

§ 3
Samfundets verksamhet leds av en styrelse, bestående av en ordförande samt lägst sex och högst tio ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet för ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för en mandattid av två år och så att halva antalet utses vartannat år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt de övriga befattningshavare den anser lämpligt. Inom styrelsen skall finnas ett arbetsutskott på högst fem personer, bland dem ordföranden, sekreteraren och kassaförvaltaren. Styrelsen utser också en skriftkommitté av vars ledamöter en skall vara sammankallande. Vid årsmötet utses en valberedning på tre ledamöter, varav en sammankallande. Ledamöterna utses såvitt möjligt för tre år och så att en ledamot väljes årligen.

§ 4
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst tre ledamöter. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna, därav en ordförande, är närvarande och eniga om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av fungerande ordföranden. Vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden skall föras protokoll över beslut i de ärenden som förekommer.

§ 5
Samfundets firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 6
Samfundets räkenskaper, vilka skall föras per kalenderår och vara färdigställda senast den 1 mars påföljande år, granskas av två revisorer, vilka jämte ersättare, väljs för ett år vid årsmöte.

§ 7
Samfundets sammankomster sker på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall utsändas minst en månad i förväg. Detsamma skall gälla kallelse till annan sammankomst där fråga enligt paragraf 9 eller 10 skall behandlas. Med kallelse till årsmöte skall följa bokslut över samfundets räkenskaper och styrelsens verksamhetsberättelse.

§ 8
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
4. Styrelsens och revisorernas berättelser.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
7. Behandling av förslag som väckts av medlem och som minst fjorton dagar före sammanträdet skriftligen tillställts styrelsen.
8. Beslut om styrelsens storlek samt val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
9. Val av revisorer jämte ersättare.
10. Val av valberedning.
11. Fastställande av årsavgift.

§ 9
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av samfundet vid två på varandra följande sammankomster, varav den första skall vara årsmöte.

§ 10
Beslut om samfundets upplösning och dispositionen av dess egendom skall fattas vid två på varandra följande sammankomster, varav en årsmöte, med minst två månaders mellanrum, varv minst tre fjärdedelar av de närvarande skall vara ense om beslutet. Om samfundet upplöses skall dess handlingar och tillgångar överlämnas till Kungl. Biblioteket i Stockholm eller till annan institution eller sammanslutning med syfte besläktat med samfundets. Rätt att besluta i denna fråga kan av samfundet delegeras till den vid beslut om upplösning sittande styrelsen.

§ 11
Karlfeldtsamfundets stadgar antogs första gången vid konstituerande sammankomst med samfundet i Falun den 17 januari 1966. De har tidigare reviderats genom beslut den 15 augusti 1987 och 27 januari 1988 och har i föreliggande form antagits vid samfundets årsmöte i Vadstena den 29 juli 1995 samt vid föreningsmöte i Stockholm den 10 februari 1996.