Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

I susande hymner går Flora

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:


"Mycket i Karlfeldts
 lyrik blir förborgat
om man ej förstår de växtmotiv, som däri finnas inflätade", skrev Torsten Fogelqvist 1940 i sin stora biografi över skalden. Fogelqvist kunde åberopa Uppsalabiologen Thorsten Thunman, som redan då i en uppsats gjort en första axplockning i Karlfeldts flora för att påvisa den rika symbolik, som är förknippad med den stora mängd växter, som förekommer i Karlfeldts diktning.

Ingen svensk diktare har vare sig förr eller senare varit så nära förtrogen med blomstervärlden som Karlfeldt, menade Fogelqvist. Thorsten Thunman  ger de konkreta beläggen: hans förteckning i boken upptar omkring 280 namn, och dessa namn "är inga lösa prydnader, inga snittblommor, utan spirar i diktens grogrund. Det krävs ofta ett botaniskt kunnande, för att man skall förstå dem. Något väsentligt kan bli förborgat för den läsare, som inte har tillräcklig insikt i det som rör växterna och deras liv".

Trogen sin kärlek till Karlfeldts verk och ständigt fördjupande sitt vetande har Thorsten Thunman i denna bok lagt fram en rad resultat av sina forskningar.

Thorsten Thunmans bok ingår i Karlfeldt-samfundets skriftserie och är granskad av samfundets skriftkommitté. Bokens trevnad förhöjes ytterligare av utsökta färgbilder av några av de mest karakteristiska blomstren i Karlfeldts flora; fotograf: apotekare Stig Ekström.

Innehållsförteckning:

Sida

5          Förord

7          Inledning

11        1 Karlfeldt och Linne´. Blommornas kärlek

28        2 Stormhatt och tiggarranunkel. Svårtolkade växtmotiv

37        3 Saffransbjörkar och rönnar i Pungmakarbo. Trädmotiven

45        4 Oxelfiol och furorkester. Trädens stämmor

51        5 Purpurnäva och solvända. Växtmotiv i landskapsskildringarna

57        6 Dofternas patron. Blomdofterna

62        7 Gubbaskägg och hjärtstilla. Krydd- och läkeväxter

69        8 Som en snödroppe upprunnen. Liknelser mellan människor och växter

75        9 Mandelblom och nattyxne. Kärleksväxter och naturmystik

80        10 Ängen, en mognande blondin. Nattvulna skogar. Naturmiljöer

87        11 Skogens gröna majrock och lundarnas blekande trasor. Årstidsväxlingarna

103      12 Från Adonis till ögontröst. Spridda växtmotiv

111      13 Karlfeldts florilegium. Förteckning över växtnamnen i Karlfeldts diktning