Skip to main content

EAK i Kungliga ­bibliotekets handskriftsmagasin

Handskrifterna i KB spänner över en nära 2000 år lång tidsperiod. Bibliotekets äldsta handskrift är en papyrus från 300-talet. Även fornsvenska, isländska och latinska medeltida handskrifter ingår i samlingarna, men de senaste hundra åren är det personarkiv och brevsamlingar som har dominerat handskriftsförvärvet och det är främst svenska författare,  konstnärer och kulturpersonligheter som representeras i samlingarna.

Ett personarkiv utgörs av en persons efterlämnade material – dvs. brev, dagböcker, tidningsklipp, anteckningar, fotografier, handlingar och dokument av olika slag, som speglar en människas liv. Ett personarkiv är både ett personligt dokument och ett tidsdokument; det speglar såväl individuella levnadsöden som tidsandan, och med hjälp av arkivet kan ny kunskap formuleras. På KB arbetar vi därför aktivt med förvärvet. Vi kontaktar donatorer, söker upp arkiven, samlar in dem, ordnar och förtecknar, gör dem sökbara och därmed tillgängliga för forskare. Arkiven katalogiseras i den nationella katalogen Ediffah, tillgänglig för alla via nätet www.ediffah.org.
Erik Axel Karlfeldts samling, med signum L 135, förvärvades av KB år 1965. ­Arkivet är rikt och innehåller ca 1500 brev, manuskript, dag- och anteckningsböcker, biographica, tal, skoluppsatser, kataloger, förteckningar och tryck. Tack vare att samlingen innehåller mycket material som dokumenterar arbetsprocessen – utkast, koncept, renskrifter etc fram till de färdiga dikterna – kan verkens framväxt delvis följas och kunskapen om Karlfeldts författarskap fördjupas.

Med hjälp av dagböcker och anteckningsböcker kommer vi närmare privatpersonen Karlfeldt och vi får även bekanta oss med skolgossen, eftersom arkivet också består av skolövningsböcker och skol­uppsatser.
Genom åren har samlingen utökats; 1995 mottogs inte mindre än 483 brev, bl.a. bre­ven till hustrun Gerda Karlfeldt, samt manuskript, biographica och tryck.

Om man söker på Erik Axel Karlfeldt i katalogen Ediffah får man inte mindre än 20 träffar.  Det betyder att om material av eller om Karlfeldt förekommer i andra arkiv, så får man en träff i Ediffah. Exempelvis hittar man i Ven Nybergs efterlämnade papper brev från honom.  Men det betyder även att Karlfeldtmaterial finns i andra bibliotek.  Uppsala universitetsbibliotek har Karlfeldtmanuskript i sina samlingar och i Mörnerarkivet i Örebro förvaras brev. Träffen i Ediffah kan även berätta att material förvärvats av KB vid olika tillfällen och därmed fått olika accessionsnummer. Förutom de ovan nämnda tilläggen har KB bl.a. förvärvat Aros, handskriven tidning för Vesterås gymnasistförening för år 1881 i kopia, med bidrag av Karlfeldt, samt ett brev från Karlfeldt till Falu-Kurirens redaktion den 1 juli 1924 där han anhåller om att hans födelsedag på intet sätt skall omnämnas i tidningen. Karlfeldtsamfundet har donerat 23 pärmar med pressklipp rörande Karlfeldt och där kan man läsa vad tidningarna skrev, säkert finns det något om sextioårsdagen!

Avslutningsvis vill jag uppmana den intresserade Karlfeldtläsaren att besöka KB. Man bör alltid kontakta Enheten för hand­skrifter, kartor och bilder om man söker material för allt finns ännu inte i Ediffah! Handskriftsmaterialet får studeras i bibliotekets specialläsesal.

Artikeln publicerades i Karlfeldtbladet nr 2/2011


Ingid Carlsson

Extra Information

Ingid Carlsson, Chef för enheten för handskrifter, kartor och bilder på Kungliga Biblioteket