Skip to main content

Den underbara kvarnen

Detta är ett utdrag ur uppsatsen, publicerat i Karlfeldtbladet nr. 1-2/2022. 

Dikten ”Den underbara kvarnen” handlar sammanfattningsvis om hur gummor och gubbar förvandlas till ungdomar igen efter att de gått igenom en kvarn, detta är ett känt motiv inom dalmåleriet. Titeln Den underbara kvarnen samspelar alltså med dikten eftersom de förändras i just en underbar kvarn. Dikten är skriven i jag-form, men personen berättar från ett yttre perspektiv, alltså som att berättarpersonen kollar på händelseförloppet från en distanserad position. Motivet är från gammal till ung, vilket ska spegla de äldres önskan om att bli unga igen. Den underbara kvarnen utspelar sig på våren i Dalarna. I många av Erik Axel Karlfeldts dikter speglar våren en pånyttfödelse, vilket stämmer in på diktens teman.

 

[---]

 

I analysen tolkas dikten Den underbara kvarnen på två olika sätt, ur ett modernt och ett allmänt perspektiv. I den allmänna tolkningen hamnar fokus på döden som huvudtema medan man i en modern tolkning kan koppla dikten till rädslan att bli äldre. Som nämnt innan har Den underbara kvarnen en ­humoristisk underton. Detta kan bero på att Erik Axel Karlfeldt bland annat ville beröra ett känsligare ämne, i detta fall döden, på ett humoristiskt sätt för att lätta stämningen kring ett tabubelagt ämne. Det kan även vara så att Karlfeldt endast ville skriva en humoristisk dikt om ett känt dalmålningsmotiv. 

Att temat död förekommer är inte allt för ovanligt i Erik Axel Karlfeldt dikter, men sättet han skriver gör dikten unik. Redan i den första strofen nämns kvarnen som en oförstörbart idyllisk plats, vilket kan tolkas som himmelriket, men också som Dalarna, då Karlfeldt såg på Dalarna som hans Arkadien och himlarike. Man kan även koppla den andra strofen till döden, då gubbens dansande innan han faller ned i kvarnen kan tolkas och liknas vid lättnaden många äldre känner inför ögonblicket de dör och äntligen ska få återförenas med gamla bekanta och sitt unga jag. Den fjärde strofen handlar om ett par som verkar träffa varandra efter femtio år. De två sista versraderna ”Vi kysstes för femtio år sen, min vän. Kyss igen, kyss igen!” kan tolkas, som tidigare nämnt, att någon som dött äntligen får träffa sin käresta som ung igen i himlen. En tolkning man kan göra av den sista strofen är att bergtrollet är en meta­for för Gud. Eftersom diktjaget letat efter kvarnen, alltså himmelriket, under en längre tid och äntligen hittat det säger bergtrollet, eller Gud, att han inte får ta del av himlariket ännu på grund av att han inte levt klart. 

Ett tema som inte låg i Erik Axel Karlfeldts tid men som kan koppla ihop dagens samhälle med dikten är skönhetsideal. Skönhetsidealet under Karlfeldts tid är mycket lika dagens ideal om hur skönhet ska se ut. Önskan av att vara evigt ung lever alltså kvar, men skönhetsideal är inte det enda som kan kopplas till dagens samhälle från dikten. I den tredje strofen presenteras det kvinnliga perspektivet direkt efter Karlfeldt skrivit det manliga perspektivet i strof två. Skillnaden mellan det kvinnliga och det manliga perspektivet är tydligt. Kvinnan sexualiseras på ett sätt som idag hade varit oacceptabelt. Om man jämför den andra och tredje strofen får man snabbt en tydlig bild av tidens klimat och värderingar om kvinnor och dess kroppar. Mannen förklaras som en vanlig gammal gubbe och när han kliver ut ur kvarnen är han gosse igen, slut på strof två. I den tredje strofen förklaras gumman som normal i början, men efter att gumman kommer ut som flicka ändras inställningen i dikten. Mjölnaren tafsar på den ”fylliga” flicka som kom ut ur kvarnen och efter att de andra gummorna ser vad som händer skyndar de sig så att de ska få samma sak. Sexualiseringen av den kvinnliga kroppen låg i tiden och ligger tyvärr fortfarande kvar. 

Målningen Kärringkvarnen kan direkt kopplas till Den underbara kvarnen eftersom dikten är inspirerad av samma motiv som originalmålningen dikten är ­baserad på. Detta betyder att man ser många karaktärsdrag som målningen har i dikten. Ett exempel på det här är att man ser just omvandlingsprocessen av kärring till flicka. 

Sammanfattningsvis kan dikten Den underbara kvarnen, som pojken från Karlbo, Dalarna skrev, tolkas på både moderna och allmänna sätt. Spår av död, önskningar och sexism kan hittas i dikten även om man måste gräva för att få en djupare förståelse. Lite här och var kan man se spår av Dalarna i dikten men som nämnt tidigare ser man tydligt Karlfeldts hyllning till landskapets skönhet, dalkullorna, de fria bönderna och fäbodarna. Enligt Erik Axel Karlfeldt låg dalaromantiken i tiden, det var hans Arkadien, vilket också genomsyrar dikten även om temat kan kopplas till döden.    

Text kommer


Alice Knutas Igelström