Skip to main content

På Karlfeldts vägar IV


nummer: 15

Utgivningsår: 1984

Så här introducerades boken:

På Karlfeldts vägar 1984

inledes med en ej tidigare publicerad essä av Erik Axel Karlfeldt, ägnad den amerikansk-engelske författaren Henry James (1843-1916). Studien lämnar prov på skaldens gärning i Svenska akademiens tjänst - ett ämne som i boken skildras av en nutida akademiledamot, fil.dr Johannes Edfelt.

För litteraturhistoriska inlägg svarar lektor Nils Uthorn, som har studerat Karlfeldts verskonst, samt  professor Inge Jonsson, vars undersökning är rubricerad: Karlfeldt, nittitalet och den europeiska symbolismen.

Rektor Erik Sandberg ger ett väsentligt bidrag till den unge Axel Erikssons levnadsbeskrivning i sin teckning av högre allmänna läroverket  i Västerås under 1800-talets senare skede; och apotekare Stig Ekström klarlägger sorgfälligt, i vad mån C.F. Nymans flora kan ha övat inflytande på Karlfeldts poesi.

I en avslutande artikel ger oss den frejdade norske litteraturhistorikern professor Sigmund Skard sin syn på Karlfeldt.

Belysningen är alltså, som sig bör, rikt skiftande även vid dessa nya strövtåg
På Karlfeldts vägar

Redaktionskommitté
Arne Bergstrand
Karl-Ivar Hildeman
Åke Lilliestam
Jöran Mjöberg

Innehållsförteckning:

Sida
6             Förkortningar
7             Förord med rader om Karlfeldt och essäkonsten
15          Erik Axel Karlfeldt: Henry James
31          Johannes Edfelt: Karlfeldt och Svenska Akademien. Anförande vid Karlfeldt-samfundets  
              sammankomst i Börshuset, Stockholm, 18 februari 1984
36          Erik Sandberg: Med lärde män på latin - Karlfeldts skola
52          Inge Jonsson: Karlfeldt, nittitalet och den europeiska symbolismen
77          Nils Uthorn: Orgel, basun, flöjt och violin. Något om Karlfeldts verskonst
106        Stig Ekström: Karlfeldt och Nymans Flora
132        Sigmund Skard: Ein nordman les Karlfeldt
153        Slutord med rättelser om S.A. Forsius och andra

Skriven av
Red. kommitté