Skip to main content

På Karlfeldts vägar III


nummer: 14

Utgivningsår: 1983

Så här introducerades boken:

På Karlfeldts vägar 1983
är en bok som till väsentlig del har ägnats två av Karlfeldts närmaste fränder: högst olikartade människoöden.

I det ena fallet är det historien  om en katastrof, i det andra en osäkerhetens berättelse med ljusare utgång. Justitieombudsman Gunnar Thyresson - Karlfeldt-samfundets ordförande - skildrar de händelser, som förde skaldens far från gård och grund. Och redaktör Mika Larsson - dotterdotter till Gerda och Erik Axel Karlfeldt - tecknar ett porträtt av den kvinna, som en gång blev skaldens hustru.

Författarskapets bakgrund belyses även i professor Harald Riesenfelds undersökning av de religiösa förhållandena i Karlfeldts hemsocken.

Bokens övriga innehåll utgöres av diktkommentarer. Fil.dr. Svante Svärdström behandlar Karlfeldt och dalmålningarna, och professor Örjan Lindberger tolkar skaldens sekelskifteskantat. Mer speciella är docent Evert Salbergers granskning av "Dunkla bilduttryck i Karlfeldts Tillägnan" och fil.kand. Ulf Malms studie om "Ljudgestaltning, meter och rytm i Sub Luna".

Främst bland bidragsgivarna står dock främst Karlfeldt själv. Från hans hand härrör en nu återfunnen del av den märkliga dikten Ur årets sagor.

Volymen  vittnar om hur mycket nytt man fortfarande kan finna vid vandringar
På Karlfeldts vägar

Redaktionskommitté
Arne Bergstrand
Karl-Ivar Hildeman
Åke Lilliestam
Jöran Mjöberg

Innehållsförteckning:

Sida

7           Förord
             Erik Axel Karlfeldt: Ur årets sagor
13         (Ynglingens monolog)
13         Några randanmärkningar
16         Erik Axel Karlfeldt: Kantat, uppförd på Kungl. teatern
20         Örjan Lindberger: Om Karlfeldts sekelskifteskantat
36         Harald Riesenfeld: Den kyrkliga bakgrunden i Karlfeldts diktning
59         Svante Svärdström: Karlfeldt och dalmålningarna
69         Evert Salberger: Dunkla biluttryck i Karlfeldts Tillägnan
97         Ulf Malm: Ljudgestaltning, meter och rytm i Sub Luna
120        Litet termlexikon
122        Gunnar Thyresson: Katastrofen på Tolvmansgården
149        Mika Larsson: Gerda
182        Slutord

Skriven av
Red. kommitté