Skip to main content

Erik Axel Karlfeldts bibliografi


nummer: 5

Utgivningsår: 1974

Så här introducerades boken:

Första namnet i en bibliografi, ägnad Erik Axel Karlfeldt, bör visserligen vara skaldens eget.
Av särskilt skäl må emellertid de närmast följande raderna här tilldelas hans främste bibliograf.

Icke så, att denna sida skulle komma att rymma karakteriserande minnesord över Nils Afzelius.
Sådana ha redan formats av framstående företrädare för svensk litteraturvetenskap och svenskt biblioteksväsen. Bara en synpunkt behöver framföras. Afzelius hörde till de - kanske - lätträknade, som aldrig tvingat medmänniskor att tänka i ibsenska banor: "Venner er en kostbar luksus." Hans vänner minnas honom med tacksamhet och glädje, och det framstår för dem som en hederssak, att mesta möjliga av hans postuma alstring måtte kunna färdigställas och bringas till trycket.

Nils Afzelius hade nämligen vid sin bortgång den 20 december 1970 icke hunnit lägga sista handen vid skilda bibliografiska och litteraturhistoriska verk, som sysselsatt honom under hans idoga emeritår. Bland dem var bibliografien över Karlfeldt. Denna förelåg i spaltkorrektur, som jag på författarens önskan hade granskat. De då noterade förslagen till ändringar och tillägg fick jag dock aldrig tillfälle att i vanlig ordning diskutera med min gamle vän och kollega; det förmenades oss av en vilja starkare än vår. I stället åtog jag mig, på begäran av fru Gretl Afzelius, i januari 1971 att fullborda arbetet. Min åstundan var då att, innan korrekturet lämnades åter till tryckeriet, få reducera antalet oavslöjade anonymer och pseudonymer och dessutom täppa till en del luckor, främst ifråga om översättningar.

Så blev det emellertid som det blev: tämligen genomgripande komplettering i stället för avslutande översyn. Trots att arbetsförhållandena varit rätt ogynnsamma och att jag engast haft nätter, veckoslut och semestrar till förfogande, har stoffet, inom varje avdelning, oavlåtligen vuxit ( därhän att  antalet hänvisningar torde närma sig 5 000). Konstaterandet innebär inte den ringaste erinran mot Nils Afzelius. Hans rangplats bland svenska bibliografer är oomtvistlig, och han visste bättre än mången, att kompletta bibliografier över någorlunda kvalificerade ämnen icke äro av denna världen. Fyra bibliografiska ögon finna mer än två, två  bibliografiska timmar ge mer än en. Han skulle inte heller ha invänt något mot vitsordet, att föreliggande arbete, trots sitt sedan 1970 väsentligt utökade skick, endast utgör ett bidrag till Karlfeldtbibliografien.

Verket kommer att föras vidare, av andra händer, med andra hjälpmedel än våra. Min privata önskan vore, att Karlfeldt-samfundet måtte få tillfälle att efter hand i sina publikationer redovisa kompletteringar och justeringar, om dessa så skulle inledas med några vetenskapsidkares klassiska formulering: "Egendomligt nog har jag funnit en tidigare version..."

Orden ovan är, som torde framgå, Arne Bergstrands och utgör inledningen i Företalet till boken.
Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 20, som utgavs 1989, har titeln Erik Axel Karlfeldts bibliografi. Del 2

Innehållsförteckning:

Sida

5           FÖRETAL
25         I. KARLFELDTS I TRYCK UTGIVNA SKRIFTER
107        II. SKRIFTER OM KARLFELDT
246        BRISTER OCH KOMPLETTERINGAR

Skriven av
Afzelius, Nils och Bergstrand, Arne