Skip to main content

Bibliografisk information

Följande årsböcker i Karlfeldtsamfundets skriftserie är alldeles speciellt värdefulla "uppslagsböcker" för den intresserade.

Bästa sättet att få tag på dem själv är att...

Erik Axel Karlfeldts bibliografi Del 1

Nils Afzelius - färdigställd av Arne Bergstrand

Ett mycket omfattande material som utgjorde Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 5, 1974.

Första namnet i en bibliografi, ägnad Erik Axel Karlfeldt, bör visserligen vara skaldens eget.
Av särskilt skäl må emellertid de närmast följande raderna här tilldelas hans främste bibliograf.

Icke så, att denna sida skulle komma att rymma karakteriserande minnesord över Nils Afzelius. Sådana ha redan formats av framstående företrädare för svensk litteraturvetenskap och svenskt biblioteksväsen. Bara en synpunkt behöver framföras. Afzelius hörde till de - kanske - lätträknade, som aldrig tvingat medmänniskor att tänka i ibsenska banor: "Venner er en kostbar luksus." Hans vänner minnas honom med tacksamhet och glädje, och det framstår för dem som en hederssak, att mesta möjliga av hans postuma alstring måtte kunna färdigställas och bringas till trycket.

Nils Afzelius hade nämligen vid sin bortgång den 20 december 1970 icke hunnit lägga sista handen vid skilda bibliografiska och litteraturhistoriska verk, som sysselsatt honom under hans idoga emeritår. Bland dem var bibliografien över Karlfeldt. Denna förelåg i spaltkorrektur, som jag på författarens önskan hade granskat. De då noterade förslagen till ändringar och tillägg fick jag dock aldrig tillfälle att i vanlig ordning diskutera med min gamle vän och kollega; det förmenades oss av en vilja starkare än vår. I stället åtog jag mig, på begäran av fru Gretl Afzelius, i januari 1971 att fullborda arbetet. Min åstundan var då att, innan korrekturet lämnades åter till tryckeriet, få reducera antalet oavslöjade anonymer och pseudonymer och dessutom täppa till en del luckor, främst ifråga om översättningar.

Erik Axel Karlfeldts bibliografi. Del 2

Arne Bergstrand

Detta är fortsättningen på det i sanning omfattande arbete som presenterades som Karlfeldt-samfundets Skriftserie Nr 5, 1974 (Se ovan) med titeln Erik Axel Karlfeldts bibliografi, skriven av Nils Afzelius och färdigställd av Arne Bergstrand.

Karlfeldt i musiken. Verkförteckning och antologi

Arne Bergstrand (1986)

Karlfeldt i musiken redovisar bortåt 800 tonsättningar till dikter av Erik Axel Karlfeldt. De äldsta melodierna torde härröra från medeltiden, den yngsta är skriven i januari 1986.

Ungefär 250 komponister från in- och utland nämnas i verksförteckningen - åtskilliga amatörer men också många av den nordiska musikens främsta namn, med Jean Sibelius i spetsen.

Förteckningen åtföljes av en antologi, upptagande 32 sånger med pianoackompanjemang, både gammal och nytt. Bland visorna påträffas outslitliga slagnummer som Rudolf Norrbys Svarta Rudolf och Bo Sundblads I Lissabon där dansa de. Bland romanserna möter man en rad välkända verk men också nyheter  av bortgångna mästares hand: Emil Sjögrens Intet är som väntans tider (tidigare tryckt endast i en dagstidning år 1906) samt Natanael Bergs Längtan heter min arvedel, Sigurd Kochs Tillägnan och Ture Rangströms Sub luna.  

Erik Axel Karlfeldt, Inspelningar av hans verk

Kurt G. Trägårdh (1989)

Ett förnämligt material som efter långa efterforskningar presenterats i Karlfeldt-samfundets skriftserie. Som arkivarie hos Visans Vänner i Stockholm, har Kurt G Trägårdh upprättat en Karlfeldtdiskografi och dessutom inkorporerat radioprogram, radioinspelningar och TV-program där Karlfeldts dikter sjungits eller reciterats.

Vårgiga och Hösthorn

Klas Wennerberg (1976)

Att förstå Karlfeldt är både lätt och svårt.

Öppet och direkt vädjar han till våra känslor i ett språk, som är klangfullt och rikt. Ja, så rikt, att man ibland skulle önska en hjälp för att förnimma fullheten i skaldens ofta flertydiga och underfundiga ord och vändningar. Den hjälpen lämnar Klas Wennerberg, fil dr., i denna bok. Författaren går igenom hela Karlfeldts diktning rad för rad och ger lätt begripliga förklaringar och kommentarer till varje ovant ord och uttryck. Karlfeldtforskningens senaste rön finns här i lättsmält form.

Tal

Att han kunde uttrycka sig väl och initierat också i prosa vittnar följande sammanställningar om:

Tankar och Tal

1932

Sammanställd av Torsten Fogelqvist

Till bönder och till lärde män

2004

Christer Åsberg

Tillgängliga manuskript bevaras i Karlfeldtsamlingen på Kungliga Biblioteket.

Trots en viss motvilja mot att framträda var Karlfeldt, särskilt mot slutet av sin levnad, en flitig talare. Den position han intog i samhället gjorde detta ofrånkomligt. Därför höll Karlfeldt rimligen många fler tal som inte har bevarats, vare sig som manus, referat eller minne.

Den som känner till något tidigare okänt manuskript eller taltillfälle ombeds kontakta samfundets ordförande.

Tal från 1926 - 1930
 • Stark hand, leende mun, ungt hjärta
  1930 (BL)

  Till Sinclair Lewis vid utdelandet av Nobelpriset

 • Den svenska folksjälen var med på färden
  1930 (BL)
  Tal vid minnesfesten för Andrée-expeditionen
 • Gammal sång och ny ha samma rätt
  1930 (BL)
  Inledning vid PEN-klubbens uppläsningsafton
 • Tal vid Sven Södermans jordfästning
  1930 (TT)
 • Hyllning från Svenska akademien vid Esaias Tegnér d.y:s grav
  1930 (KB)
 • Klarhet och sanning
  1929 (BL) (TT) (SAH)
  Tal som Svenska akademiens direktör
 • Ungdomen är den rätta vandringstiden
  1929 (BL)
  Tal till Langenskiöldska övningskompaniet i Plintsberg
 • Det är sant att jag ej gärna talar
  1928 (BL)
  Tal vid bankett i Falun (referat)
 • En barockspegel för denna tidens anlete
  1928 (BL) (TT)
  Tal vid invigningen av Stiernhielmsmonumentet i Vika
 • Samverkan mellan tronen och folket
  1928 (BL)
  Svenska akademiens adress till Gustav V på 70-årsdagen
 • Hjärtan och män, inte rosor och retorik (BL)
  1927
  Tal vid Riksförbundets för Sveriges försvar årsfest
 • Varje själ har samma frihet, samma rätt, samma behov
  1927 (BL)
  Tal vid soaré till förmån för D.S. Merezkovskij
 • Endast det enklaste, direkta uttrycket är gott nog
  1927 (BL) (TT)
  Tal vid Allmänna gymnasistdagarna på Norra Latin
 • En skapande konstnär gäckar åldrandets och livets lagar
  1927 (BL)
  Tal på Wilhelm Peterson-Bergers 60-årsdag
 • Solsångaren
  1926 (TT)
  Tal vid avtäckandet av Carl Milles Solsångaren
Tal från 1921 - 1925
 • Den nya tiden klappar hårt på våra dörrar
  1925 (BL)
  Tal i Dalaföreningen
 • Den första svensken
  1925 (BL)
  Tal vid invigningen av Carl Milles Vasastaty
 • Det aktningsvärda borgarekallet
  1925 (BL)
  Tal till rektor Per Fischier vid Stockholms borgarskola
 • En lantmans son från Dalarna
  1924 (BL)
  Tal vid Jordbrukets dag i Hedemora (referat)
 • Rannsaka dig, höj dig, rena dig!
  1924 (BL) (TT)
  Tal vid Ernst Beckmans gravsättning på Djursholms kyrkogård
 • Tal om Anders Zorn vid en minnesutställning på Liljevalchs
  1924 (TT)
 • Den rena, ärliga personligheten
  1923 (BL) (TT)
  Inledningstal vid en Frödingsoaré i Börssalen
 • Hans dikt har änglavingar
  1922 (BL)
  Tal vid avtäckningen av Wallinstoden i Solna
 • Tal vid avtäckningen av Frödingbysten på Djurgården
  1921 (TT)
 • Låt det som är svenskt vara svenskt!
  1921 (BL) (TT)
  Tal vid firandet av Brunnbäcksminnet
 • Vad han ville som konstnär var livet
  1921 (BL) (TT)
  Minnesord vid Anders Zorns gravvård
 • En ståtlig svensk
  1921 (BL)
  Hyllning från Svenska akademien vid Oscar Montelius begravning
 • Tal till Anatole France vid utdelningen av Nobelpriset
  1921
  Les Prix Nobel en 1921–1922, 1923
 • Carl David af Wirsén
  1924 (TT)
  Tal vid avtäckningen av C.D. af Wirséns gravvård
Tal mellan 1911 - 1920
 • Svar på Adolf Noreens inträdestal i Svenska akademien
  1919 (SAH)
 • Svar på Anders Österlings inträdestal i Svenska academin
  1919 (SAH)
 • Det sanna, slående, enda ordet
  1919 (BL) (TT)
  Tal som Svenska akademiens direktör
 • Tal vid nordiska författaremötet i Köpenhamn (referat)
  1919
  Politiken 22/5 1919
 • Gärningarnas kärlek
  1918 (BL)
  Hälsningstal till Svenska brigaden
 • En välment farbror
  1914 (BL)
  Tal vid barnfest i Åre
 • Blott det vackraste hos en människa är väsentligt
  1912 (BL) (SAH)
  Svar på Verner von Heidenstams inträdestal i Svenska akademien
 • Tal som Svenska akademiens direktör
  1912 (SAH)
 • Vittnesbörd om Fröding
  1911 (BL)
  Avskedsord vid Gustaf Frödings grav 1911
Tal mellan 1901 - 1910
 • Hopp och längtan ha burits på eldens vingar
  1910 (BL)
  Tal vid Mora folkhögskolas valborgsmässofest (referat)
 • Blomster på Helikons sluttningar
  1909 (BL)
  Minnesteckning över Lucidor i Svenska akademien (referat)
 • Den stora vårfloden skall ej dröja
  1906 (BL)
  Tal vid Stockholms studentkårs vårfest
 • Till Gurres diktare
  1906 (TT)
  Tal vid fest för Holger Drachmann
 • En fläkt av kommande soliga tider
  1906 (BL)
  Tal vid barnhemsfest i Krylbo (referat)
 • Det unga Dalarne och det unga Sverige
  1905 (BL) (TT)
  Tal vid ungdomsmötet på Bispbergs klack
 • Ett eko av tidens unga stämmor
  1904 (BL) (SAH)
  Inträdestal i Svenska Akademien
 • Där en rätt glädje är, där är även ett rätt allvar
  1903 (BL)
  Tal vid utnämningen till Apollo-Broder i SHT
Tal innan 1900
 • Till minnet och löftet
  1899 (BL)
  Tal vid Uppsala studentkårs nordiska fest Flora och Pomona
 • Tal vid mottagandet av grad i samfundet SHT
  1898 (KB)
 • Skämt och allvar kunna gå hand i hand
  1897 (BL)
  Tredjeopposition vid E.N. Söderbergs disputation
 • Individerna dö och förgätas, men släktet består
  1896 (BL)
  Minnestal vid Molkoms folkhögskolas nordiska fest
  Personhistorisk Tidskrift 2/1996
 • En praktisk, medborgerlig uppgift av viktigaste slag
  1895-96 (BL)
  Talövningar vid Värmlands läns folkhögskola
 • För livets vår, för kärleken
  1889 (BL)
  Skål för kvinnan vid Uppsalastudenternas vårfest

Förkortningar:

(BL) Till bönder och till lärde män.
(Där återfinns fler bibliografiska uppgifter)

(KB) Otryckt tal i Kungliga Bibliotekets Karlfeldtsamling

(SAH) Svenska akademiens handlingar

(TT) Tankar och tal

Prosaskrifter

Erik Axel Karlfeldt är mindre känd för sina prosaskrifter och tal

Erik Axel Karlfeldt är mindre känd för sina tal. 
Men poeten Karlfeldt var även en flitigt anlitad talare.

Längre ner på sidan ser Du en sammanställning av tal Karlfeldt hållit.

Informationen är hämtad från medlemsårsboken 2004 (Nr 36 i skriftserien), Till bönder och till lärde män, som är utarbetad av Christer Åsberg.

 • Tine. Af Herman Bang. Öfversättning af E.A. Karlfeldt.
  1902
 • Minne af skalden Lars Johansson (Lucidor)
  1912 (SAH)

  Omtryckt som Skalden Lucidor. Med illustrationer från dåtidens Stockholm efter Erik Dahlbergs originalteckningar, Omtryckt som Skalden Lucidor 1915. (Karlfeldtsamfundets skriftserie 23). 1991

 • Hur tror Ni det är att vara blind? [Svar på en enkät]
  1914

  I Ljus! Festskrift utg. med anledning af De blindas förenings tjugufemårsjubileum 1889–1914.
  Omtryckt i TT, 1932.

 • Det nya psalmboksförslaget
  1920

  Yttrande vid Svenska akademiens sammankomst den 14 oktober. SvD 20/10

 • Minnesteckning över Carl Fredrik Dahlgren
  1923 (SAH)

  Omtryckt som Carl Fredrik Dahlgren. En bild ur svensk romantik för hundra år sedan, 1924.

 • I Dalarne
  1926 (TT)

  I: Svenska turistföreningens årsskrift. Omtryckt i TT och utgiven som särtryck av Karlfeldtsamfundet 1995, 1999

 • Lukt och doft
  1930

  En sommarpredikan

 • StT Julnummer
  (TT)

  Omtryckt i TT och utgiven som särtryck av Karlfeldtsamfundet 1995 och 1999

 • Till skalder och kompaner
  1930 (TT)

  DN Julnummer. Omtryckt i TT.

Förkortningar:

SAH: Svenska akademiens handlingar

TT:
Tankar och Tal, 1932, utg. av Torsten Fogelqvist