Karlfeldt och musiken

Karlfeldts dikter har flitigt tonsatts

Inte bara de så kända Jungfru Maria, Aspåkerspolska, Svarta Rudolf han dansar, Dina ögon äro eldar, Vid Färjestaden, I Lissabon där dansa de utan en mängd andra dikter har genom åren tonsatts, spelats och sjungits.

Här följer ett par exempel:

Evert Taube sjunger Karlfeldts Svarta Rudolf.
Visrocksångaren Lars Anders Johansson med orkester sjunger Gamle drängen


Två för musik- och Karlfeldtintresserade ovärderliga utgåvor i 
Karlfeldtsamfundets skriftserie är:

1. Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 17, 1986, Karlfeldt i musiken av Arne  Bergstrand

2. Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 21, 1989, Erik Axel Karlfeldt. Inspelningar av hans verk av Kurt G Trägårdh


Karlfeldt i musiken

I Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 17, 1986, Karlfeldt i musiken presenterar Arne Bergstrand en utförlig och mycket värdefull verkförteckning över tonsatta dikter av Karlfeldt. Se Samfundets Årsböcker och gå till 1986.

Följande är en del av introduktionen till boken:
Karlfeldt i musiken redovisar bortåt 800 tonsättningar till dikter av Erik Axel Karlfeldt. De äldsta melodierna torde härröra från medeltiden, den yngsta är skriven i januari 1986.

Ungefär 250 komponister från in- och utland nämnas i verksförteckningen - åtskilliga amatörer men också många av den nordiska musikens främsta namn, med Jean Sibelius i spetsen.

Förteckningen åtföljes av en antologi, upptagande 32 sånger med pianoackompanjemang, både gammal och nytt. Bland visorna påträffas outslitliga slagnummer som Rudolf Norrbys Svarta Rudolf och Bo Sundblads I Lissabon där dansa de. Bland romanserna möter man en rad välkända verk men också nyheter  av bortgångna mästares hand: Emil Sjögrens Intet är som väntanstider (tidigare tryckt endast i en dagstidning år 1906) samt Natanael Bergs Längtan heter min arvedel, Sigurd Kochs Tillägnan och Ture Rangströms Sub luna.

Verkförteckning
Förteckningen redovisar i allmänhet tonsättarens egna ursprungliga sättning (eller sättningar). Instrumentalkompositioner som inspirerats av Karlfeldt är med ett par undantag ej representerade.

Citat ur företal till Karlfeldt i musiken:

"I fråga om musikalier gäller emellertid, att endast en ringa del av det som skapas blir förevigat med notstickeriers, tryckpressars eller transparangers bistånd. En vidlyftig brevväxling har därför visat sig nödvändig. Med dess hjälp har verkförteckningen kunnat göras utförligare – naturligtvis inte fullständig."

De tonsatta dikterna har ordnats i bokstavsordning. Därtill finns ett register över tonsättare, melodiupptecknare och arrangörer.

Antologi

Karlfeldt i musiken omfattar även en antologi. Bo Setterlind framförde synpunkten att antologin i Karlfeldt i musiken skulle inskränka sig till "det bästa, det absolut bästa". Det menar Arne Bergstrand, är en vacker önskan, men utopisk. Antologin utgörs av sånger med pianoackompanjemang (notskrifter finns med) där professionella tonsättare såväl som amatörer är representerade. Visor och romanser har fått plats – både "käcka bitar" och "känsliga bitar". Antologin avslutas med ett namnregister.


Erik Axel Karlfeldt. Inspelningar av hans verk 

Dessa har förtjänstfullt upprättats av Kurt G Trädgårdh.

Förteckning över inspelningar

Ett förnämligt material som efter långa efterforskningar presenterats i Karlfeldt-samfundets skriftserie.
Som arkivarie hos Visans Vänner i Stockholm, har Kurt G Trägårdh upprättat en Karlfeldtdiskografi och dessutom inkorporerat radioprogram, radioinspelningar och TV-program där Karlfeldts dikter sjungits eller reciterats.
Han har därför valt att kalla sin sammanställning Erik Axel Karlfeldt. Inspelningar av hans verk.
Sammanställningen är utgiven som Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 21, 1989.
Se Samfundets Årsböcker och gå till 1989.

Under rubriken Bibliografisk information finns en sammanställning av årsböcker med bibliografisk anknytning.

Kurt G Trägårdh, som vid genomgång av Visans Vänners arkiv funnit många Karlfeldttonsättningar fick genom vissångaren och konstnären Håkan Steijen kontakten med Arne Bergstrand som var i färd med att dokumentera alla Karlfeldtdikter som var tonsatta (vilket resulterade i Karlfeldt och musiken som presenterats ovan). Brevväxlingen mellan Kurt G Trägårdh och Arne Bergstrand inledde ett intensivt forskningsarbete. Det tog Kurt G Trägårdh 4 år av forskning och resultatet är Erik Axel Karlfeldt. Inspelningar av hans verk.

Arbetet är fullödigt och av stort informationsvärde. Det visar också på en bredd och mångfald i inspelningar som den oinvigde rimligen överraskas av.

Dikterna har i verkförteckningen ordnats i bokstavsordning enligt samma principer som i Karlfeldt i musiken (som presenterats ovan). Därtill finns register över dikter, kompositörer, melodiupptecknare och arrangörer. Separata register finns även över sångare, körer, recitatörer, orkestrar och musiker med olika instrument.

 


Kassettband, CD

Kassettband m Karlfledt
Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 18, 1987 utgörs av ett kassettband,
Dikter av Erik Axel Karlfeldt i ord och ton. Se Samfundets Årsböcker/Kassett/CD, årgång 1987.
Där sjunger Elisabeth Söderström, Peder Svan, Nicolai Gedda,
Sven-Bertil Taube, Annica Risberg, Håkan Steijen och Erland Hagegård
tonsättningar av Karlfeldts dikter.
 


Tre exempel på CD-skivor följer:

1996 utgavs en CD med titeln ... blott till mitt hjärtas nöje... jag slingor och kransar snor. CD: n innehåller 14 tonsatta dikter och för produktionen står Elisabeth Lindgren Eneflo och Lars Hjertner. Se Samfundets Årsböcker/kassett/CD och gå till år 1996.

Musik: Ture Gudmundsson, sång: Elisabeth Lindgren Eneflo, sång och fiol: Lars Hjertner, gitarr: Leif-Åke Wiklund och piano: Mats Johansson.

CD med Karlfeldt
CD:n
JAG ÄR EN SJUNGANDES RÖST utkom år 2000 som nr 32 i Karlfeldtsamfundets skriftserie.
Se Samfundets Årsböcker/kassett/CD och gå till år 2000.

Producent och presentatör är Bengt Emil Johnsson.
CD: n innehåller bl a tonsättningar av Knut Håkansson, Ingvar Lindholm och Wilhelm Peterson-Berger.

 2008 års utgåva
i Karlfeldtsamfundet som är nr 40 i serien av utgåvor (böcker, kassettband, CD:s) är en CD med titeln "I Fridolins spår" med dikter av Erik Axel Karlfeldt tonsatta av den unge sångaren och musikern Lars Anders Johansson.

Se Samfundets Årsböcker/kassett/CD och gå till 2008.

Lars Anders tillsammans med hans band står också för framförandet.

Lars Anders Johansson
Lars Anders har, som Christer Åsberg skriver i inlagan till CD:n, upptäckt dikternas sångbarhet och Lars Anders har valt ut tretton dikter till CD:n "som liksom väntade på att bli sjungna".  Lars Anders tonsättningar och bandets framförande har rosats av kritiker och vi i Karlfeldtsamfundet gläds över detta och att ha Lars Anders med som representant i vår styrelse.