Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Verksamhetsberättelse 2018

Här finner du Karlfeldtsamfundets verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.

Vintermötet
Möter du nordanvinden, karl, då möter du sång och yra. Nordens Apoll bland tallarna far med snöfjun på sin lyra När Karlfeldtsamfundets traditionellt första evenemang efter Nyårsdagen hålls är det i enlighet med traditionen bistert. Nordan viner mellan husen, och det behövs en Karlfeldt för att inse att det ljudet är den nordliga varianten av Apollons musik, som i sydligare trakter lockas fram ur ett mer melodiskt stränginstrument, lyran. Allt detta hör emellertid Vintermötet till, den årliga samlingen med ett program ägnat åt ­gemenskapen kring EAK, hans verk och liv. Den 3 februari 2018 var det dags. Platsen för samlingen var ännu en gång Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm, en pärla bland Jugend-byggnader, som dessutom har den goda egenskapen att ligga nära allmänna kommunikationer från både när och fjärran. Två programpunkter lockade fram närapå etthundra deltagare till Vintermötet. F. d. kanslichef vid Svenska Akademin Odd Zschiedrich skulle hålla ­föredrag över ämnet Vad är bildning? och två lysande musiker skulle framföra tonsatta dikter av Karlfeldt och andra poeter, nämligen sångaren Mikael Samuelson och gitarr­isten Mats Bergström. Nu blev det bara delvis på det viset. Odd Zschiedrich höll föredraget och fick många kommentarer och frågor efteråt. Så långt följdes ­planerna. Men eftersom gitarristen Mats Bergström skurit sig i fingret – ryktet säger att han höll på att hacka lök – förverkligades inte idén om hans ackompanjemang till Mikael Samuelsons sång. Med kort varsel inkallades en annan lysande musiker, pianisten Håkan Sund, som efter en kort repetition tillsammans med Mikael Samuelson bänkade sig vid flygeln i ­Läkaresällskapets stora sal. En mycket intressant och mycket underhållande musikalisk duell utspelade sig. Rollen som solist stannade inte kvar hos Mikael Samuelson hela tiden, utan studsade mellan de båda musikanterna. Det sjöngs – och spelades – tonsättningar av Karlfeldt, såväl som av Olle Adolphson, Carl Michael Bellman, Birger Sjöberg, Evert Taube och några stycken till.

Sångsdagen
På Sångsdagen den 26 maj träffades många medlemmar i Karlfeldtsamfundet på Sångsgården i Sjugare för att där avnjuta det program som Gunbritt och Bo Berggren sammanställt. Boel Tengnér, tidigare under många år knuten till Leksands kulturhus, nu pensionär, berättade om sin forskning om trädgårdsmästare och handelsträdgårdar i Leksand, en forskning som lett till utgivande av en bok i ämnet. Riksspelman Alm Nils Ersson och hans medmusikanter, välkända för deltagarna i Sommarmötet 2017, spelade.

Sommarmötet
Ett år går fort. Snart var det dags för Sommarmötet. Det hölls på Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö från 10 till 12 augusti 2018. Det blev ett händelserikt sommarmöte, med många viktiga årsmötesbeslut för samfundet och med intressanta möten med den kulturella mylla som folkhögskolan och trakten utgör och utgjort. Efter fredagens inkvartering och lätta middag höll Sara Gordon, lärare vid folkhögskolan, ett föredrag som anknöt till folkhögskolans verksamhet som litterär plantskola. Hon beskrev hur folkhögskolan samlade unga författare från hela Norden och inspirerade dem att hitta sitt eget personliga uttryck, inte genom att ge värderande kritik av skrivna bidrag, utan genom att låta de unga författarna diskutera texterna. Fredagskvällen av­slutades med ett musikprogram av gitarristen Mats Bergström, vars finger nu läkts, så att han kunde ­revanschera sig för missödet i samband med Vintermötet. Det blev en resa genom ett stort antal genrer och epoker, allt tolkat med Mats Bergströms sedvanliga virtuositet och uttrycksfullhet.

På lördagen ägde föreningens årsmöte rum. Ordförande Claes-Bertil Ytterberg och klubbmästare Ebba Nordström hade annonserat att de avböjde omval. Valberedningen bestående av Bo Berggren, Arne Forsell och Gunnar Lundh hade förberett förslag för de val som årsmötet hade att företa.

Claes-Bertil Ytterberg tackades för sin tid som ordförande (2008-2018). Under den perioden inföll det stora Karlfeldtjubiléet, som han förtjänstfullt lett i hamn. Karlfeldtmedaljen och avskedsgåvor överlämnades, bl. a. ett Karlfeldt-porträtt av Bo Ek.

Ebba Nordström har under lika många år som avgående ordförande verkat i samfundets styrelse, som outtröttlig klubbmästare. Hon har därvid haft hand om lekamlig spis, för styrelsen internt och för samfundet på Vinter- och Sommarmöten. Ebba Nordström dekorerades med Karlfeldtmedaljen som tack för sin insats.

De sålunda vakanta styrelseplatserna besatte årsmötet med Odd Zschiedrich (ordförande) och Anita Hård af Segerstad. Övriga styrelseledamöter var och är Jon Karlfeldt, Yngve Lennerstrand, Ola Nordenfors, Stina Otterberg, Johannes Rudberg, Gunilla Stenman Jacobson och Jørgen Straarup. Christer Rosenqvist är ständigt adjungerad representant för Karlfeldtföreningen i Folkare. Styrelsen beviljades på revisorernas inrådan ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Efter lunch väntade ett föredrag av Aase Fridegård, Jan Fridegårds dotter. På folkhögskolans område har ett minnesbibliotek över Jan Fridegård iordningställts. Årsmötesdeltagarna fick efter Aase Fridegårds föredrag möjlighet att titta närmare på det minnesbiblioteket. Ola Nordenfors och Gunnar Birgegård gjorde nedslag i Karlfeldts Gerda-diktning. Gerda Karlfeldt var bördig från den trakt där Biskops-Arnö finns. Karlfeldtpriset 2018 tilldelades Christer Åsberg, samfundets ordförande 2001-2008). Christer Åsberg tackade med ett föredrag med titeln Min väg till Karlfeldt.

Innan samling till festmiddag samtalade Marga­reta Jonth om Min vän Erik Axel Karlfeldt med den icke-närvarande Anna Ihlis (som var tvungen att ”vabba”, d.v.s. vara hemma med sjukt barn). Margareta Jonth fiktiva samtal belystes med ett antal illustrationer från Anna Ihlis aktuella CD-skiva Avskedet 1864-2018.

Dags för festmiddag med mycket sång och glam. Den nyvalde ordförande Odd Zschiedrich fick tillfälle att presentera sig under middagen. Festen övergick i natt och söndagen den 12 augusti.

Första programpunkt var ett föredrag av Gunilla Stenman Jacobson om en av de företeelser som denna del av Mälardalen är rik på, nämligen kyrkor med väggmålningar av ­Albert Målare, eller som han kallas i den latiniserade formen Albertus Pictor. Sommarmötesdeltagarna for sedan iväg till Övergrans kyrka för att på plats se ­exempel på denna överdådiga bildkonst. En del av deltagarna passade på att besöka Fridegårds- och ­statarmuseet mittemot kyrkan. Härmed var sommarmötet över. Deltagarna reste hem var till sitt.

Priser
– Karlfeldtpriset har tilldelats Christer Åsberg. Priskommitténs motivering är följande: ”Christer Åsberg tilldelas Karlfeldtpriset 2018 för sina utomordentliga kunskaper om Erik Axel Karlfeldts liv och verk och för sin unika förmåga att levandegöra och popularisera dessa. Som den ordets mästare han är, har han under många år inspirerat och berikat Karlfeldtsamfundet genom sina eleganta och spirituella framställningar.”
– Ungdomens Karlfeldtpris (gymnasienivå) har sökts av författarna till fyra uppsatser. Tre av uppsatserna fick tröstpris à 1000 kr, en uppsats fick halverat tröstpris (500 kr).
– Ungdomens Karlfeldtpris (universitets- och hög­skolenivå) har tilldelats tre studenter. 1:a pris (7 000 kr) gick till Simon Thelaus för uppsatsen Karlfeldts diktardräkter. En studie av dikten som litterärt motiv i E. A. Karlfeldts Hösthorn. 2:a pris (à 4 000 kr) gick till två personer, Beatrice Erkers för uppsatsen Den nos­talgiska Karlfeldt. Om minnet hos Karlfeldt och Dalarna som svenskt ideal, och Alvin Blomberg för uppsatsen Karlfeldt och sommarens kvinnligt veka röst. En genusperformativitetsstudie av metaforer i Karlfeldsdikter.

Utgivning
Årsboken Jungfrun och demonerna markerade 80-årsjubileet av en viktig analys av Karlfeldts diktning. Årsboken är en återutgivning av Lagercrantz, Olof. 1938. Jungfrun och demonerna: en Karlfeldtstudie. Stockholm, SE: Wahlström & Widstrand, försedd med för- och efterord av Stina Otterberg och Arne Melberg. Skriftkommittén som haft ansvaret för årsboken har bestått av Ola Nordenfors, Stina Otterberg, Elisabeth Lindmark och Christer Åsberg.

Karlfeldtbladet
Två välmatade nummer har utkommit. Redaktör för bägge har varit Gunilla Stenman Jacobson. Redaktionskommittén har bestått av Lars Falk, Cari Hildebrand, Christer Åsberg, och Claes-Bertil Ytterberg/Odd Zschiedrich.

Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
Karlfeldtsamfundet har en speciell relation till Sångs i Sjugare, Karlfeldts viste i Leksands kommun. Gården rymmer så många avtryck av hans diktning och liv, att en redovisning skulle spränga formatet i denna redogörelse. Karlfeldtsamfundet är formell ägare till de minnesföremål som har samlats i Gammelstugan, men därutöver är trädgården – med dess efter Karlfeldt bevarade utformning – och evenemanget Sångsdagen i maj arenor där många av samfundets medlemmar träffas. Ägarna Gunbritt & Bo Berggren erbjuder i viss omfattning öppethållande och guidade visningar av skaldens rum och trädgården.

Karlfeldtsgården i Karlbo
Karlfeldtföreningen i Folkare månar om gården i Karlbo, skaldens barndomshem. Här anordnas konserter och andra kulturevenemang, och här sprids ­publikationer från Karlfeldtsamfundet. Karlbo tillhör Avesta kommun, där det finns en skola med det stolta namnet Karlfeldtgymnasiet. I samarbete med gymnasiet planerar föreningen och samfundet tillsammans presentationer av EAKs diktning och liv.

Styrelsens sammanträden
Den 3 februari i Stockholm, den 26 maj i Sjugare, den 10 och 11 augusti på Biskops-Arnö, och den 7 december i Stockholm.

Medlemmar

2018-02-02:
Hedersmedlemmar 7
Ständiga medlemmar 24
Årsbetalande medlemmar 291
Familjemedlemmar 70
Icke-betalande bibliotek 3
Ungdomsmedlemmar 1
Summa 396
Obetalda i matrikeln 359

2019-02-13:
Hedersmedlemmar 7
Ständiga medlemmar 25
Årsbetalande medlemmar 351
Familjemedlemmar 87
Icke-betalande bibliotek 3
Ungdomsmedlemmar 2
Summa 475
Obetalda i matrikeln 261

Ekonomi
Slutligen ekonomin. Samfundets verksamhetsintäkter uppgick år 2018 till 288 TKR. Verksamhetsutgifterna var ca 704 TKR. Det resulterade i ett verksamhetsunderskott på 416 TKR. Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader minskade underskottet till 241 TKR. Samfundets bokförda tillgångar uppgick vid årets slut till 2.256 TKR. vilket var 128 TKR mindre än det verkliga värdet på bokslutsdagen.

Styrelsen gm Jørgen Straarup