Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Mats Malm på Karlfeldts stol i Svenska Akademien

Mats Malm 01Litteraturvetaren Mats Malm har invalts i Svenska Akademien på stol XI, där han ­efterträder Klas Östergren, som tidigare i år begärt utträde ur församlingen. Som bekant satt Erik Axel Karlfeldt på den stolen åren 1904-31.


Mats Malm är född 1964 och disputerade 1996 vid Göteborgs universitet på en avhandling om nordisk göticism. Han var gästprofessor vid Goethe-universitetet i Frankfurt am Main 1998-99 innan han blev professor i Göteborg 2004. Där verkar han alltjämt vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Under årens lopp har Mats Malm givit ut flera skrifter och vetenskap­liga artiklar framförallt i ämnen som svensk barock, antikens poetik och fornnordisk diktning.

Sedan starten 2004 är Mats Malm föreståndare för Litteraturbanken, som tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för att öka förståelsen av det litterära kulturarvet. Han har dessutom startat Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet och föreningen Digital humaniora i Norden. Han är även ledamot av ­Vitterhetsakademien. Som en sidosyssla har Mats Malm ägnat sig åt översättning av t.ex. isländska sagor och Snorres Edda (tillsammans med Karl G. Johansson) samt latinska texter.

Om sitt förhållande till den tidigare innehavaren av stolen och ständige sekretetaren i Svenska Akademien skriver Mats Malm följande:

”Mitt förhållande till Karlfeldt har i hög grad varit den entusiastiske nöjesläsarens. Därmed var jag också tacksam för ett tidigt samarbete med Karlfeldtsamfundet genom Christer Åsberg, som gjorde att vi kunde tillgängliggöra Samlade dikter i Litteraturbanken. På senare tid har jag mött Karlfeldt på den märkliga omvägen förbi Ivar Arosenius, som hade inspirerats av Karlfeldts ­tidiga Dalmålningar men gjorde en helt egen ­omtolkning av dalmålningsmotivet Ungdomskvarnen i Kvarnen 1905. Också Karlfeldt tog upp motivet bland sina Dalmålningar, men först i Hösthorn 1927. Karlfeldts omtolkning, Den underbara kvar­nen (först tryckt 1919 vad det verkar), skruvar åt drömmen att bli ung på nytt på ett helt annat sätt än Arosenius, också mycket ­effektfullt.”

ODD ZSCHIEDRICH